مراحل ساخت نمد

felt

مراحل ساخت نمد و آشنایی با نمد

نمد محصول نهایی نمد مالی است که تنها محصول بافت نشده می باشد.
نمد نوعی از فرش است که از پشم یا کرک مالیده حاصل می شود.
تنها ابزار ساختن نمد آب داغ و زور بازو است.
مراحل ساخت نمد:
تهیه پشم گوسفند
زدن پشم جهت بازشدن تارهای پشم از یکدیگر
قالب زنی نمد
پیاده سازی نقش و طرح و رنگ بر روی پشم
ریختن آب داغ یا محلول آب و صابون بر روی نمد تا تمام تارهای پشم درهم تنیده شوند.
مالش پشم ها را همراه با پارچه یا حصیری که زیر آن است لوله می کنند و به شکل یک استوانه در می آورند و با طناب محکم می بندند و سپس یک یا چند نفر همزمان با دست یا پا با فشار زیاد آن را می مالند که در این مرحله پشم های خیس خورده با فشاری که بر آن ها وارد می شود کاملا به هم چسبیده می شوند.

https://www.instagram.com/mioopishi
https://mioopishi.com/productive/

نمد محصول نهایی نمد مالی است که تنها محصول بافت نشده می باشد.
نمد نوعی از فرش است که از پشم یا کرک مالیده حاصل می شود.
تنها ابزار ساختن نمد آب داغ و زور بازو است.
مراحل ساخت نمد:
تهیه پشم گوسفند
زدن پشم جهت بازشدن تارهای پشم از یکدیگر
قالب زنی نمد
پیاده سازی نقش و طرح و رنگ بر روی پشم
ریختن آب داغ یا محلول آب و صابون بر روی نمد تا تمام تارهای پشم درهم تنیده شوند.
مالش پشم ها را همراه با پارچه یا حصیری که زیر آن است لوله می کنند و به شکل یک استوانه در می آورند و با طناب محکم می بندند و سپس یک یا چند نفر همزمان با دست یا پا با فشار زیاد آن را می مالند که در این مرحله پشم های خیس خورده با فشاری که بر آن ها وارد می شود کاملا به هم چسبیده می شوند.

دیدگاه شما

ابتدا عضویت می توانید نظرات خود را ارسال کنید