عصبانیت در گربه ها

mioopishi-cat

عصبانیت در گربه ها در چه مواقعی صورت میگیرد؟

عصبانیت در گربه ها ناشی از عوامل مختلفی است که ما بر اساس تجربه خود می خواهیم دلایل عصبانیت گربه ها را بیان نماییم.

عصبانیت زمانی اتفاق می افتد که گربه ها برای بدست آوردن چیزی سخت تلاش کنند تا به آن برسند ولی نتوانسته اند به آن تسلط پیدا کنند.

مثلا وقتی گربه ایی گرسنه می شود اگر دیر غذا برسد عصبی شده و پرخاشگر می شود و گربه های اطراف خود را می زند و یا اگر تنها بود دست به رفتار بدی می زند.

مثال دیگر عصبانیت در گربه ها نسبت به بد قولی صاحبان خود می باشد.

گرسنگی، بی حوصلگی، یاس، شرایط سخت، محیط شلوغ، عدم تامین خواسته حیوان، خستگی و … اصلی ترین دلیل عصبانیت گربه هاست.

بهترین رفتار با گربه های عصبانی:

سعی کنید توجه بیش از حد خود را به گربه دور کنید.

خونسرد بوده و اجازه ندهید به خشنونت ادامه دهد.

رفتار او را تحت کنترل قرار دهید.

او را از خود خیلی دور نکنید.

واکنش های او را درک کنید.

ارتباط خود را با گربه حفظ کنید.

محکم روی خواسته خود باشید.

زبان اشاره گربه ها را درک کنید.

به او یک انتخاب یا فرصت بدهید.

https://instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/home-support/

عصبانیت گربه ها ناشی از عوامل مختلفی است که ما بر اساس تجربه خود می خواهیم دلایل عصبانیت گربه ها را بیان نماییم.

عصبانیت زمانی اتفاق می افتد که گربه ها برای بدست آوردن چیزی سخت تلاش کنند تا به آن برسند ولی نتوانسته اند به آن تسلط پیدا کنند.

مثلا وقتی گربه ایی گرسنه می شود اگر دیر غذا برسد عصبی شده و پرخاشگر می شود و گربه های اطراف خود را می زند و یا اگر تنها بود دست به رفتار بدی می زند.

مثال دیگر عصبانیت گربه ها نسبت به بد قولی صاحبان خود می باشد.

گرسنگی، بی حوصلگی، یاس، شرایط سخت، محیط شلوغ، عدم تامین خواسته حیوان، خستگی و … اصلی ترین دلیل عصبانیت گربه هاست.

دیدگاه شما