شوخی با حیوانات

شوخی با حیوانات

شوخی با حیوانات

آیا حیوانات، شوخی شما را درست تعبیر می کنند!؟

صاحبان حیوانات گاه گاهی برای خنده خود و دوستان، دست به شوخی هایی با حیوانات می زنند.

این کار علاوه بر تمسخر و آزردن روان حیوانات، باعث به خطر افتادن سلامتی حیوان نیز می شوند.

حیوانات در مقابل رفتار انسانها چاره ای جز اطاعت ندارن.

شاید برخی از حیوانات در مقابل تمسخر انسانها واکنش نشان می دهند.

اما حیوانات خانگی به دلیل نیاز و وابستگی نمی توانند و نمی خواهند عکس العمل نشان دهند.

این حیوانات حرکت شما را تمسخر می دانند که باعث آزرده خاطر آنها می شود.

حیوانات ناراحتی خود را با بی توجهی به رفتار انسان و دوری و فرار از رفتار او نشان می دهند.

نارضایتی حیوان را می توان از شوخی نابجا، در چهره او مشاهده کرد.

شوخی های بی فکر که صرفا برای خنده طراحی می شود و ببیشتر جنبه تمسخر دارد.

باعث دوری حیوان در کوتاه مدت از صاحب خود و کم شدن مهر و محبت او می شود.

در دراز مدت نیز باعث اختلالات رفتاری در حیوانات خواهد شد.

تعدادی از آسیب هایی که بر اثر رفتار غیر اصولی با حیوانات در آنها شکل گرفته چشمگیر است.

این رفتارها علاوه بر شخصیت حیوان، در برخورد حیوان با انسان بلکه به رفتار حیوان با همنوعان خود نیز تاثیر می گذارد.

این گونه رفتار انسان، باعث بروز حالات خشونت در حیوانات می شود.

حیوانات با دیدن این رفتارها از انسان، همه انسانها را مانند هم تصور کرده و ممکن است برای دفاع از خود با همه رفتار تهاجمی داشته باشد.

حیوانات اگر در محیطی قرار بگیرند که مدام از سوی انسانها مورد شوخی و تمسخر قرار می گیرند، به دلیل مشکلات روانی ایجاد شده در حیوان ممکن است با حیوانات دیگر کنار نیایند و دعوا کنند.

نتیجه گیری

ما انسانها در قبال حیوانات بخصوص حیوانی که خود به خانه آوردیم مسئول هستیم.

این مسئولیت ها در دادن آب و غذا خلاصه نمی شود.

رفتار مناسب ما یکی از مهمترین اولویت های نگهداری است که باید با آن توجه ویژه داشته باشیم.

https://instagram.com/mioopishi

https://mioopishi.com/home-support/

دیدگاه شما