شرایط و ضوابط

با توجه به اینکه میو پیشی به تازگی وارد حیطه تولید عمده شده و هیچ فروشی را ندارد لذا تا تولید اولیه و راه اندازی فروش، شرایطی را در نظر نمی گیرد و با نگاه به روند تولید و آمادگی برای فروش و مقتضیات فروش ضوابطی را در این زمینه وضع و در همین قسمت اعلام خواهد شد.